ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens

 

Naam anbi (diaconie)Diaconie van de Protestantse Gemeente Beemster
RSIN / fiscaal nummer009098598
Emailkerkelijkbureau@beemsterkerk.nl
Websitewww.beemsterkerk.nl
Telefoon(kerkelijk bureau) 0299 – 681393
AdresMiddenweg 148
Plaats1462 HL Middenbeemster
KVK67066348

De Protestantse gemeente te Beemster is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Beemster.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.beemsterkerk.nl vindt u het beleidsplan 2020-2024 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2020 Diaconie Protestantse Gemeente Beemster
Het jaar 2020 stond vooral in het teken van de Corona-Pandemie die vanaf maart over ons heen golfde. Dat betekende enerzijds een enorme impact op de levens van veel mensen. Anderzijds had het ook een stevige impact op het kerkelijk leven van onze gemeente.

Als gemeente hebben wij van begin af aan geprobeerd de hulpvraag van mensen op te halen, of dat nu het doen van boodschappen betrof of het uitlaten van een hondje. Wij maakten deel uit van het landelijk netwerk NIET ALLEEN. Wij merkten echter dat het meeste hulp onderling geregeld werd. In onze diensten hebben wij aanvankelijk extra aandacht besteedt aan zij die werkzaam zijn in de zorg of in andere beroepen met veel contactmomenten. Aan hen hebben wij o.a. bloemen bestemd. Als kerk huisvesten wij tal van verenigingen en culturele groepen. Alle groepen hebben wij vrijgesteld van huur en musici hebben wij extra ingezet bij diensten, zodat zij konden uitvoeren en ook wat konden verdienen. In december hebben wij kerststukjes bezorgd bij ruim 100 ouderen. Ook hebben wij ons ingezet voor iets extra ’s voor de cliënten van de voedselbank. Het pastoraat en het diaconale bezoekwerk was intensief in 2020. Met name de predikant en de Diaconale Opbouwwerker zijn het hele jaar door fysiek blijven bezoeken, aangevuld met veel telefonisch en online contact. Ook de bezoekers van het Vriendschappelijk Huis zijn doorgegaan met hun bezoekwerk. Helaas konden de kerstmiddagen voor ouderen fysiek niet doorgaan, maar de online kerstmiddag en het bezorgde kerststukje deden goed. Ook de jaarlijkse bollentocht met ouderen noch de Kerst-In konden niet doorgaan. De kerkdiensten zijn op wekelijkse basis doorgegaan vanuit de Keyserkerk in Middenbeemster. In onze Z-INN Kapel waren er alleen diensten in de preé-Corona tijd. Dit had ermee te maken dat wij vanuit de Keyserkerk live konden streamen en dat er ook meer ruimte was om op 1 ½ meter toch zoveel mogelijk bezoekers een veilige plek te geven. In de diensten hebben wij ons gehouden aan de landelijke aanbevelingen voor wat betreft het maximumaantal bezoekers. Wel hebben wij altijd plek gemaakt voor kwetsbare personen in de diensten, uiteraard zonder deze te stigmatiseren. De diaconale collecten zijn in 2020 meer dan op peil gebleven. De kerkdiensten werden goed gevolgd en er werd gul gegeven. Wij hebben er vanwege de uitvoerbaarheid wel voor gekozen om de gebruikelijke twee collecten in de dienst te combineren tot één gedeelde collecte, waarvan de helft bestemd is voor de Eigen Gemeente en de andere helft voor onze diaconale doelen. Zo konden wij al onze doelen ondersteunen. Ons 40 dagen project was dit jaar gericht op de dak- en thuislozenopvang in Purmerend. Deze actie was niet gemakkelijk vanwege Corona die ook bij de opvang zwaar viel. Daarnaast hadden zij te kampen met ingrijpende persoonlijke omstandigheden. In december is er extra gecollecteerd voor de voedselbank (zie hierboven). De vergaderingen vonden deels online, deels fysiek plaats. Gaandeweg merkten wij wel dat er enige vermoeidheid in ons team sloop en dat de band wat afstandelijker werd. De weinige momenten dat wij elkaar als gemeente konden ontmoeten en ook de persoonlijke impact van Corona speelde hier een rol in. Om bovenstaande reden is er ook weinig ingezet op vernieuwing.
December 2019 hebben wij als gemeente formeel stilgestaan bij de pensionering van onze diaconale medewerker Marie Schroevers. Vanwege Corona hebben wij er echter voor gekozen om haar functie pas in januari 2021 opnieuw in te vullen. Wij hadden daarvoor een intensieve sollicitatieprocedure opgezet. Marie Schroevers heeft de taken betaald waargenomen tot december 2020. Ook het diaconale werk in en vanuit de Z-INN Kapel werd sterk bepaald door Corona. Gelukkig kon er gedurende de eerste maanden van 2020 en gedurende de zomermaanden veel activiteiten nog wel doorgaan. f aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Nadere toelichting:
Als gevolg van wijziging in de waarderingsgrondslagen zoals voorgeschreven door de Protestantse Kerk Nederland zijn bezittingen geherwaardeerd. De herwaardering is verwerkt onder incidentele baten en toevoeging aan de herwaarderingsreserve.