ANBI Kerkelijke Gemeente

A. Algemene gegevens

Naam anbi (kerkelijke gemeente)Protestantse Gemeente Beemster
RSIN / fiscaal nummer824105680
Emailkerkelijkbureau@beemsterkerk.nl
Websitewww.beemsterkerk.nl
Telefoon(kerkelijk bureau) 0299 – 681393
AdresMiddenweg 148
Plaats1462 HL Middenbeemster
KVK67066348

De Protestantse gemeente te Beemster is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Beemster.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2020-2024 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.beemsterkerk.nl vindt u het beleidsplan 2021- 2024 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Verslag van het college van kerkrentmeesters
Willen we het werk van de kerk kunnen blijven voortzetten is het van belang om de inkomsten van de kerk toekomstbestendig te maken. We zien dat reguliere pacht maar heel beperkt rendeert en dat de rente op de banktegoeden nihil en zelfs negatief wordt. Besloten is om een deel van het vermogen van de kerk te beleggen in verhuurd onroerend goed. Een stuk landbouwgrond in het vierde kwadrant van Middenbeemster heeft de bestemming van bouwgrond gekregen. Hierop mogen wij 18 appartementen laten bouwen die verhuurd gaan worden. Met deze huuropbrengsten kan het werk van de kerk, nu en in de toekomst, doorgang vinden. Het komend jaar kunnen een aantal pachters het gepachte land kopen. Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet. De appartementen zijn ontworpen en de omgevingsvergunning is aan het eind van dit verslagjaar aangevraagd. In 2021 heeft de gemeente het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan opgesteld en goedgekeurd. De omgevingsvergunning is kortgeleden verstrekt. Voor corona hadden wij geïnvesteerd in goede camera’s en beeldschermen om de kerkdiensten met beeld uit te kunnen zenden op kerkdienst gemist. Toen door corona alles dicht ging kon iedereen de kerkdiensten gelukkig blijven volgen. Financieel zijn de inkomsten in dit coronajaar goed op peil gebleven. De kerkdiensten zijn goed gevolgd op kerkdienst gemist en het in beeld brengen van de bankrekening als digitale vorm van collecteren heeft goed gewerkt. Hierdoor hebben wij de ondersteuning aan goede doelen en het werk van onze kerk mooi op peil kunnen houden. In de jaarrekening zijn de landerijen gewaardeerd op basis van de door de landelijke kerk dit jaar voorgeschreven, veranderde regels. De gronden worden nu gewaardeerd volgens fiscale regels. Dat ziet er op papier rijker uit, maar veranderd niets in de werkelijke pachtopbrengsten. Het is voor iedereen een bijzonder maar ook een druk jaar geweest. In het bijzonder gold dat voor de kosters, het kerkelijk bureau, de predikant en de diaconaal opbouw medewerkster. Alhoewel al eerder gepensioneerd, stopte zij eind van het jaar als betaalde kracht. Wij willen onze medewerkers heel erg bedanken voor hun inzet in dit aparte jaar. Ook veel dank aan alle vrijwilligers die zichtbaar en minder zichtbaar zorgen dat het werk van de kerk in onze polder mogelijk blijft.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:
Als gevolg van wijziging in de waarderingsgrondslagen zoals voorgeschreven door de Protestantse Kerk Nederland zijn bezittingen geherwaardeerd. De herwaardering is verwerkt onder incidentele baten en toevoeging aan de herwaarderingsreserve.